Mũi khoan từ hợp kim

Mũi khoan từ hợp kim

Mũi khoan từ và phụ kiện nhãn hiệu FE do hãng BDS (Đức) sản xuất

Mui khoan tu hop kim

- Mũi khoan từ thép gió 
- Mũi khoan từ thép hợp kim 
- Đầu côn 
- Đầu chuyển đổi 
- Hóa chất giải nhiệt 

Mũi khoan từ FE35, chiều sâu cắt 30mm Mũi khoan từ Ø 12-150 mm, khoảng cách bước tăng 1mm
Mũi khoan từ FE50, chiều sâu cắt 35mm Mũi khoan từ Ø 12-150 mm, khoảng cách bước tăng 1mm
Mũi khoan từ FE110, chiều sâu cắt 110mm Mũi khoan từ Ø 20-50 mm, khoảng cách bước tăng 1mm


Mũi khoan từ FE 35 series

Mũi khoan từ FE 50 series

Mũi khoan từ FE110 series
Article number
Ø x chiều sâu cắt
Article number
Ø x chiều sâu cắt
Article number
Ø x chiều sâu cắt
FET3512
12 x 35 mm
FET5012
12 x 50 mm
FET3513
13 x 35 mm
FET5013
13 x 50 mm
FET3514
14 x 35 mm
FET5014
14 x 50 mm
FET3515
15 x 35 mm
FET5015
15 x 50 mm
FET3516
16 x 35 mm
FET5016
16 x 50 mm
FET3517
17 x 35 mm
FET5017
17 x 50 mm
FET3518
18 x 35 mm
FET5018
18 x 50 mm
FET11018
18 x 110 mm
FET3519
19 x 35 mm
FET5019
19 x 50 mm
FET11019
19 x 110 mm
FET3520
20 x 35 mm
FET5020
20 x 50 mm
FET11020
20 x 110 mm
FET3521
21 x 35 mm
FET5021
21 x 50 mm
FET11021
21 x 110 mm
FET3522
22 x 35 mm
FET5022
22 x 50 mm
FET11022
22 x 110 mm
FET3523
23 x 35 mm
FET5023
23 x 50 mm
FET11023
23 x 110 mm
FET3524
24 x 35 mm
FET5024
24 x 50 mm
FET11024
24 x 110 mm
FET3525
25 x 35 mm
FET5025
25 x 50 mm
FET11025
25 x 110 mm
FET3526
26 x 35 mm
FET5026
26 x 50 mm
FET11026
26 x 110 mm
FET3527
27 x 35 mm
FET5027
27 x 50 mm
FET11027
27 x 110 mm
FET3528
28 x 35 mm
FET5028
28 x 50 mm
FET11028
28 x 110 mm
FET3529
29 x 35 mm
FET5029
29 x 50 mm
FET11029
29 x 110 mm
FET3530
30 x 35 mm
FET5030
30 x 50 mm
FET11030
30 x 110 mm
FET3531
31 x 35 mm
FET5031
31 x 50 mm
FET11031
31 x 110 mm
FET3532
32 x 35 mm
FET5032
32 x 50 mm
FET11032
32 x 110 mm
FET3533
33 x 35 mm
FET5033
33 x 50 mm
FET11033
33 x 110 mm
FET3534
34 x 35 mm
FET5034
34 x 50 mm
FET11034
34 x 110 mm
FET3535
35 x 35 mm
FET5035
35 x 50 mm
FET11035
35 x 110 mm
FET3536
36 x 35 mm
FET5036
36 x 50 mm
FET11036
36 x 110 mm
FET3537
37 x 35 mm
FET5037
37 x 50 mm
FET11037
37 x 110 mm
FET3538
38 x 35 mm
FET5038
38 x 50 mm
FET11038
38 x 110 mm
FET3539
39 x 35 mm
FET5039
39 x 50 mm
FET11039
39 x 110 mm
FET3540
40 x 35 mm
FET5040
40 x 50 mm
FET11040
40 x 110 mm
FET3541
41 x 35 mm
FET5041
41 x 50 mm
FET11041
41 x 110 mm
FET3542
42 x 35 mm
FET5042
42 x 50 mm
FET11042
42 x 110 mm
FET3543
43 x 35 mm
FET5043
43 x 50 mm
FET11043
43 x 110 mm
FET3544
44 x 35 mm
FET5044
44 x 50 mm
FET11044
44 x 110 mm
FET3545
45 x 35 mm
FET5045
45 x 50 mm
FET11045
45 x 110 mm
FET3546
46 x 35 mm
FET5046
46 x 50 mm
FET11046
46 x 110 mm
FET3547
47 x 35 mm
FET5047
47 x 50 mm
FET11047
47 x 110 mm
FET3548
48 x 35 mm
FET5048
48 x 50 mm
FET11048
48 x 110 mm
FET3549
49 x 35 mm
FET5049
49 x 50 mm
FET11049
49 x 110 mm
FET3500
50 x 35 mm
FET5050
50 x 50 mm
FET11055
55 x 110 mm
FET3551
51 x 35 mm
FET5051
51 x 50 mm
FET11051
51 x 110 mm
FET3552
52 x 35 mm
FET5052
52 x 50 mm
FET11052
52 x 110 mm
FET3553
53 x 35 mm
FET5053
53 x 50 mm
FET11053
53 x 110 mm
FET3554
54 x 35 mm
FET5054
54 x 50 mm
FET11054
54 x 110 mm
FET3555
55 x 35 mm
FET5055
50 x 50 mm
FET11050
50 x 110 mm
FET3556
56 x 35 mm
FET5056
56 x 50 mm
FET11056
56 x 110 mm
FET3557
57 x 35 mm
FET5057
57 x 50 mm
FET11057
57 x 110 mm
FET3558
58 x 35 mm
FET5058
58 x 50 mm
FET11058
58 x 110 mm
FET3559
59 x 35 mm
FET5059
59 x 50 mm
FET11059
59 x 110 mm
FET3560
60 x 35 mm
FET5060
60 x 50 mm
FET11060
60 x 110 mm
FET3561
61 x 35 mm
FET5061
61 x 50 mm
FET11061
61 x 110 mm
FET3562
62 x 35 mm
FET5062
62 x 50 mm
FET11062
62 x 110 mm
FET3563
63 x 35 mm
FET5063
63 x 50 mm
FET11063
63 x 110 mm
FET3564
64 x 35 mm
FET5064
64 x 50 mm
FET11064
64 x 110 mm
FET3565
65 x 35 mm
FET5065
65 x 50 mm
FET11065
65 x 110 mm
FET3566
66 x 35 mm
FET5066
66 x 50 mm
FET11066
66 x 110 mm
FET3567
67 x 35 mm
FET5067
67 x 50 mm
FET11067
67 x 110 mm
FET3568
68 x 35 mm
FET5068
68 x 50 mm
FET11068
68 x 110 mm
FET3569
69 x 35 mm
FET5069
69 x 50 mm
FET11069
69 x 110 mm
FET3570
70 x 35 mm
FET5070
70 x 50 mm
FET11070
70 x 110 mm
FET3571
71 x 35 mm
FET5071
71 x 50 mm
FET11071
71 x 110 mm
FET3572
72 x 35 mm
FET5072
72 x 50 mm
FET11072
72 x 110 mm
FET3573
73 x 35 mm
FET5073
73 x 50 mm
FET11073
73 x 110 mm
FET3574
74 x 35 mm
FET5074
74 x 50 mm
FET11074
74 x 110 mm
FET3575
75 x 35 mm
FET5075
75 x 50 mm
FET11075
75 x 110 mm
FET3576
76 x 35 mm
FET5076
76 x 50 mm
FET11076
76 x 110 mm
FET3577
77 x 35 mm
FET5077
77 x 50 mm
FET11077
77 x 110 mm
FET3578
78 x 35 mm
FET5078
78 x 50 mm
FET11078
78 x 110 mm
FET3579
79 x 35 mm
FET5079
79 x 50 mm
FET11079
79 x 110 mm
FET3580
80 x 35 mm
FET5080
80 x 50 mm
FET11080
80 x 110 mm
FET3581
81 x 35 mm
FET5081
81 x 50 mm
FET11081
81 x 110 mm
FET3582
82 x 35 mm
FET5082
82 x 50 mm
FET11082
82 x 110 mm
FET3583
83 x 35 mm
FET5083
83 x 50 mm
FET11083
83 x 110 mm
FET3584
84 x 35 mm
FET5084
84 x 50 mm
FET11084
84 x 110 mm
FET3585
85 x 35 mm
FET5085
85 x 50 mm
FET11085
85 x 110 mm
FET3586
86 x 35 mm
FET5086
86 x 50 mm
FET11086
86 x 110 mm
FET3587
87 x 35 mm
FET5087
87 x 50 mm
FET11087
87 x 110 mm
FET3588
88 x 35 mm
FET5088
88 x 50 mm
FET11088
88 x 110 mm
FET3589
89 x 35 mm
FET5089
89 x 50 mm
FET11089
89 x 110 mm
FET3590
90 x 35 mm
FET5090
90 x 50 mm
FET11090
90 x 110 mm
FET3591
91 x 35 mm
FET5091
91 x 50 mm
FET11091
91 x 110 mm
FET3592
92 x 35 mm
FET5092
92 x 50 mm
FET11092
92 x 110 mm
FET3593
93 x 35 mm
FET5093
93 x 50 mm
FET11093
93 x 110 mm
FET3594
94 x 35 mm
FET5094
94 x 50 mm
FET11094
94 x 110 mm
FET3595
95 x 35 mm
FET5095
95 x 50 mm
FET11095
95 x 110 mm
FET3596
96 x 35 mm
FET5096
96 x 50 mm
FET11096
96 x110 mm
FET3597
97 x 35 mm
FET5097
97 x 50 mm
FET11097
97 x 110 mm
FET3598
98 x 35 mm
FET5098
98 x 50 mm
FET11098
98 x 110 mm
FET3599
99 x 35 mm
FET5099
99 x 50 mm
FET11099
99 x 110 mm
FET35100
100 x 35 mm
FET50100
100 x 50 mm
FET110100
100 x 110 mm
FET35105
105 x 35 mm
FET50105
105 x 50 mm
FET35110
110 x 35 mm
FET50110
110 x 50 mm
FET35115
115 x 35 mm
FET50115
115 x 50 mm
FET35120
120 x 35 mm
FET50120
120 x 50 mm
FET35125
125 x 35 mm
FET50125
125 x 50 mm
FET35130
130 x 35 mm
FET50130
130 x 50 mm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat