Mũi khoan từ thép gió

Mũi khoan từ thép gió

Mũi khoan từ và phụ kiện nhãn hiệu FE do hãng BDS (Đức) sản xuấtMui khoan tu thep gio FE

- Mũi khoan từ thép gió 
- Mũi khoan từ thép hợp kim 
- Đầu côn 
- Đầu chuyển đổi 
- Hóa chất giải nhiệt

Mũi khoan từ FE30, chiều sâu cắt 30mm Mũi khoan từ Ø 12-130 mm, khoảng cách bước tăng 1mm
Mũi khoan từ FE55, chiều sâu cắt 35mm Mũi khoan từ Ø 12-130 mm, khoảng cách bước tăng 1mm
Mũi khoan từ FE110, chiều sâu cắt 110mm Mũi khoan từ Ø 20-50 mm, khoảng cách bước tăng 1mm


Mũi khoan từ FE 30 series

Mũi khoan từ FE 55 series

Mũi khoan từ FE110 series
Article number Ø x chiều sâu cắt Article number Ø x chiều sâu cắt Article number Ø x chiều sâu cắt
FE3012 12 x 30 mm FE5512 12 x 55 mm

FE3013 13 x 30 mm FE5513 13 x 55 mm

FE3014 14 x 30 mm FE5514 14 x 55 mm

FE3015 15 x 30 mm FE5515 15 x 55 mm

FE3016 16 x 30 mm FE5516 16 x 55 mm

FE3017 17 x 30 mm FE5517 17 x 55 mm

FE3018 18 x 30 mm FE5518 18 x 55 mm FE11018 18 x 110 mm 
FE3019 19 x 30 mm FE5519 19 x 55 mm FE11019 19 x 110 mm
FE3020 20 x 30 mm FE5520 20 x 55 mm FE11020 20 x 110 mm
FE3021 21 x 30 mm FE5521 21 x 55 mm FE11021 21 x 110 mm
FE3022 22 x 30 mm FE5522 22 x 55 mm FE11022 22 x 110 mm
FE3023 23 x 30 mm FE5523 23 x 55 mm FE11023 23 x 110 mm
FE3024 24 x 30 mm FE5524 24 x 55 mm FE11024 24 x 110 mm
FE3025 25 x 30 mm FE5525 25 x 55 mm FE11025 25 x 110 mm
FE3026 26 x 30 mm FE5526 26 x 55 mm FE11026 26 x 110 mm
FE3027 27 x 30 mm FE5527 27 x 55 mm FE11027 27 x 110 mm
FE3028 28 x 30 mm FE5528 28 x 55 mm FE11028 28 x 110 mm
FE3029 29 x 30 mm FE5529 29 x 55 mm FE11029 29 x 110 mm
FE3030 30 x 30 mm FE5530 30 x 55 mm FE11030 30 x 110 mm
FE3031 31 x 30 mm FE5531 31 x 55 mm FE11031 31 x 110 mm
FE3032 32 x 30 mm FE5532 32 x 55 mm FE11032 32 x 110 mm
FE3033 33 x 30 mm FE5533 33 x 55 mm FE11033 33 x 110 mm
FE3034 34 x 30 mm FE5534 34 x 55 mm FE11034 34 x 110 mm
FE3035 35 x 30 mm FE5535 35 x 55 mm FE11035 35 x 110 mm
FE3036 36 x 30 mm FE5536 36 x 55 mm FE11036 36 x 110 mm
FE3037 37 x 30 mm FE5537 37 x 55 mm FE11037 37 x 110 mm
FE3038 38 x 30 mm FE5538 38 x 55 mm FE11038 38 x 110 mm
FE3039 39 x 30 mm FE5539 39 x 55 mm FE11039 39 x 110 mm
FE3040 40 x 30 mm FE5540 40 x 55 mm FE11040 40 x 110 mm
FE3041 41 x 30 mm FE5541 41 x 55 mm FE11041 41 x 110 mm
FE3042 42 x 30 mm FE5542 42 x 55 mm FE11042 42 x 110 mm
FE3043 43 x 30 mm FE5543 43 x 55 mm FE11043 43 x 110 mm
FE3044 44 x 30 mm FE5544 44 x 55 mm FE11044 44 x 110 mm
FE3045 45 x 30 mm FE5545 45 x 55 mm FE11045 45 x 110 mm
FE3046 46 x 30 mm FE5546 46 x 55 mm FE11046 46 x 110 mm
FE3047 47 x 30 mm FE5547 47 x 55 mm FE11047 47 x 110 mm
FE3048 48 x 30 mm FE5548 48 x 55 mm FE11048 48 x 110 mm
FE3049 49 x 30 mm FE5549 49 x 55 mm FE11049 49 x 110 mm
FE3050 50 x 30 mm FE5550 50 x 55 mm FE11050 50 x 110 mm
FE3051 51 x 30 mm FE5551 51 x 55 mm FE11051 51 x 110 mm
FE3052 52 x 30 mm FE5552 52 x 55 mm FE11052 52 x 110 mm
FE3053 53 x 30 mm FE5553 53 x 55 mm FE11053 53 x 110 mm
FE3054 54 x 30 mm FE5554 54 x 55 mm FE11054 54 x 110 mm
FE3055 55 x 30 mm FE5555 55 x 55 mm FE11055 55 x 110 mm
FE3056 56 x 30 mm FE5556 56 x 55 mm FE11056 56 x 110 mm
FE3057 57 x 30 mm FE5557 57 x 55 mm FE11057 57 x 110 mm
FE3058 58 x 30 mm FE5558 58 x 55 mm FE11058 58 x 110 mm
FE3059 59 x 30 mm FE5559 59 x 55 mm FE11059 59 x 110 mm
FE3060 60 x 30 mm FE5560 60 x 55 mm FE11060 60 x 110 mm
FE3061 61 x 30 mm FE5561 61 x 55 mm FE11061 61 x 110 mm
FE3062 62 x 30 mm FE5562 62 x 55 mm FE11062 62 x 110 mm
FE3063 63 x 30 mm FE5563 63 x 55 mm FE11063 63 x 110 mm
FE3064 64 x 30 mm FE5564 64 x 55 mm FE11064 64 x 110 mm
FE3065 65 x 30 mm FE5565 65 x 55 mm FE11065 65 x 110 mm
FE3066 66 x 30 mm FE5566 66 x 55 mm FE11066 66 x 110 mm
FE3067 67 x 30 mm FE5567 67 x 55 mm FE11067 67 x 110 mm
FE3068 68 x 30 mm FE5568 68 x 55 mm FE11068 68 x 110 mm
FE3069 69 x 30 mm FE5569 69 x 55 mm FE11069 69 x 110 mm
FE3070 70 x 30 mm FE5570 70 x 55 mm FE11070 70 x 110 mm
FE3071 71 x 30 mm FE5571 71 x 55 mm FE11071 71 x 110 mm
FE3072 72 x 30 mm FE5572 72 x 55 mm FE11072 72 x 110 mm
FE3073 73 x 30 mm FE5573 73 x 55 mm FE11073 73 x 110 mm
FE3074 74 x 30 mm FE5574 74 x 55 mm FE11074 74 x 110 mm
FE3075 75 x 30 mm FE5575 75 x 55 mm FE11075 75 x 110 mm
FE3076 76 x 30 mm FE5576 76 x 55 mm FE11076 76 x 110 mm
FE3077 77 x 30 mm FE5577 77 x 55 mm FE11077 77 x 110 mm
FE3078 78 x 30 mm FE5578 78 x 55 mm FE11078 78 x 110 mm
FE3079 79 x 30 mm FE5579 79 x 55 mm FE11079 79 x 110 mm
FE3080 80 x 30 mm FE5580 80 x 55 mm FE11080 80 x 110 mm
FE3081 81 x 30 mm FE5581 81 x 55 mm FE11081 81 x 110 mm
FE3082 82 x 30 mm FE5582 82 x 55 mm FE11082 82 x 110 mm
FE3083 83 x 30 mm FE5583 83 x 55 mm FE11083 83 x 110 mm
FE3084 84 x 30 mm FE5584 84 x 55 mm FE11084 84 x 110 mm
FE3085 85 x 30 mm FE5585 85 x 55 mm FE11085 85 x 110 mm
FE3086 86 x 30 mm FE5586 86 x 55 mm FE11086 86 x 110 mm
FE3087 87 x 30 mm FE5587 87 x 55 mm FE11087 87 x 110 mm
FE3088 88 x 30 mm FE5588 88 x 55 mm FE11088 88 x 110 mm
FE3089 89 x 30 mm FE5589 89 x 55 mm FE11089 89 x 110 mm
FE3090 90 x 30 mm FE5590 90 x 55 mm FE11090 90 x 110 mm
FE3091 91 x 30 mm FE5591 91 x 55 mm FE11091 91 x 110 mm
FE3092 92 x 30 mm FE5592 92 x 55 mm Fe11092 92 x 110 mm
FE3093 93 x 30 mm FE5593 93 x 55 mm FE11093 93 x 110 mm
FE3094 94 x 30 mm FE5594 94 x 55 mm FE11094 94 x 110 mm
FE3095 95 x 30 mm FE5595 95 x 55 mm FE11095 95 x 110 mm
FE3096 96 x 30 mm FE5596 96 x 55 mm FE11096 96 x110 mm
FE3097 97 x 30 mm FE5597 97 x 55 mm FE11097 97 x 110 mm
FE3098 98 x 30 mm FE5598 98 x 55 mm FE11098 98 x 110 mm
FE3099 99 x 30 mm FE5599 99 x 55 mm FE11099 99 x 110 mm
FE30100 100 x 30 mm FE55100 100 x 55 mm FE110100 100 x 110 mm
FE30105 105 x 30 mm FE55105 105 x 55 mm

FE30110 110 x 30 mm FE55110 110 x 55 mm

FE30115 115 x 30 mm FE55115 115 x 55 mm

FE30120 120 x 30 mm FE55120 120 x 55 mm

FE30125 125 x 30 mm FE55125 125 x 55 mm

FE30130 130 x 30 mm FE55130 130 x 55 mm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat